وبسایت دانلود رایگان ها

خانه / سرگرمی / آهنگ درخواستی / متن آهنگ قلب یخی علیرضا جلال

متن آهنگ قلب یخی علیرضا جلال

متن آهنگ قلب یخی علیرضا جلالاون روز بمردمه برمه نکنی، آ بی وفا ♩🎸
♪ می هفت روز سیو جمه نکنین، آ بی وفا 🎼🎸
می قبر سر نره نکن درد و دل، آ بی وفا 🎼🎸
♪♪ می سر بشنینه خربار خربار گل، آ بی وفا 🎼🎸
چیسه با احساس من کنی بازی 🎼🎸
♪ تهمت زنی ته کنی صحنه سازی 🎼🎸
ترانه سر پژمان موسوی
ای جاناااا، ای یاراا، ای جاناااا، ای یاراا
دوست ناشتمه بواشی منی دلبر، آ بی وفا 🎼🎸
تره خو هاکنم شی بازویی سر، آ بی وفا 🎼🎸
روز و شو ره منی یکسان هاکردی، آ بی وفا 🎼🎸
تنهایی ره منی تاوان هاکردی، آ بی وفا 🎼🎸
چیسه با احساس من کنی بازی، تهمت زنی ته کنی صحنه سازی 🎼🎸
آ جانااا، با حرف این و اون از من بوی دور، آ بی وفا 🎼🎸
حقیقتی جلو تی چشم بوه کور، آ بی وفا 🎼🎸
گوری دله درمه و بمردمه بی جان، آ بی وفا 🎼🎸
تره ول نکنه عذاب وجدان، آ بی وفا 🎼🎸
چیسه با احساس من کنی بازی 🎼🎸
تهمت زنی ته کنی صحنه سازی 🎼🎸